Aktualności

Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Kietrza z dnia 12 czerwca 2018 r. Uzupełniające Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Kietrza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kietrzu

Ilustracja do informacji: Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Kietrza z dnia 12 czerwca 2018 r. Uzupełniające Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Kietrza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kietrzu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:
§ 1. Otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kietrzu.
       2. Z dniem 31 sierpnia 2018 r. Zespół Szkół w Kietrzu ulega rozwiązaniu, a z dniem
1 września 2018 r., szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół zostają włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrz. Dyrektorowi Zespołu Szkół będzie można powierzyć funkcję wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kietrzu.
§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.