Dashboard

Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów

Ilustracja do informacji: Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów
Informacja dla dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy z dniem 1 stycznia 2019 r. stali się właścicielami tych gruntów.
 
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi przekształca się w prawo własności tych gruntów.
 
Burmistrz Kietrza na podstawie obowiązującej ustawy zobowiązany jest do wydania zaświadczenia z urzędu (nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia) albo na wniosek właściciela (w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku) albo na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu (w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku) potwierdzającego przekształcenie oraz informacji o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej. Za wydanie zaświadczania na wniosek właściciela pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł.
 
Zaświadczenie stanowi podstawę do ujawnienia w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków prawa własności gruntów oraz stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela tj. Gminy Kietrz opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.
 
Opłata jest wnoszona w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.
Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
 
Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Kietrz na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).
Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej, Gmina Kietrz  wyda zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załączy do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenie o opłatę.
 
Od wniosku o wykreślenie wpisu pobrana zostanie opłata stała w wysokości:
- 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej
- 75,00 zł w pozostałych przypadkach.
 
Szczegółowy tryb i zasady postępowania w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów określa powołana ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /Dz.U. z 2018 poz. 1716 z późn.zm./
Informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz w pok. nr 9 i telefonicznie pod nr 77 485 43 56 do 58 wew. 24 oraz pod adresem mail: nieruchomosci~@~kietrz~.~pl
 
Druki wniosków:
- zgłoszenie wniesienia jednorazowej opłaty
- wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie (opłata 50,00 zł)
dostępne są w siedzibie wskazanego Urzędu /Punkt Obsługi Klienta, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju pok. nr 9/ oraz zamieszczone są na stronie Gminy Kietrz www.kietrz.pl w zakładce Aktualności.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.